Translators portal

Raamovereenkomst


RAAMOVEREENKOMST TEKOM INTERNATIONAL

 

Partijen

Tekom International gevestigd te Hoofddorp aan de Opaallaan 1180  hierna te noemen: “opdrachtgever”;

en

, gevestigd te aan de , hierna te noemen: “opdrachtnemer”;

 

Komen het volgende overeen:

- partijen met deze overeenkomst geen arbeidsovereenkomst beogen af te sluiten, maar standaard voorwaarden voor diverse overeenkomsten van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW die partijen met elkaar gedurende een periode zullen aangaan;

- partijen zullen de uitvoering van deze overeenkomst middels overeenkomsten van opdracht in overeenstemming laten zijn met de wettelijke regels bij het zelfstandig uitvoeren van een overeenkomsten van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;

- partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;

- Opdrachtgever behoefte heeft aan expertise in bepaalde talencombinaties en/of vakgebieden voor het vertalen van documenten van de ene taal in de andere taal waarbij naast het vertalen – uitsluitend na onderling overleg – ook andere taaldiensten gevraagd kunnen worden, zoals, maar niet beperkt tot, het redigeren, bijwerken, reviseren en schrijven van teksten en dit met enige voortvarendheid, regelmaat en ad hoc beschikbaarheid. Een uitgebreide overeenkomst van opdracht overeenkomen voor elke afzonderlijke losse opdracht (overeenkomst van opdracht), zou de voortvarendheid en de werkbaarheid van ons bureau niet ten goede komen. Vandaar dat partijen deze raamovereenkomst met elkaar wensen overeen te komen. Niet in de laatste plaats omdat opdrachtgever de behoefte heeft aan het opbouwen van een samenwerkingsrelatie met opdrachtnemer;

Definities

 • Raamovereenkomst: is een schriftelijke overeenkomst tussen één of meer opdrachtgevers en één of meer ondernemers met als doel het plaatsen van een stroom van toekomstige opdrachten.
 • Overeenkomst van opdracht: is een schriftelijke overeenkomstdie in de wet specifiek is beschreven in artikel 7:400 e.v. BW, waarmee deze wezenlijk anders is dan bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst.
 • Geheimhoudingsverklaring: wordt vermeld welke informatie geheim is en wat de ontvangende partij daar wel en niet mee mag doen. Ook in het kader van de AVG is dit zeer belangrijk.
 • Verwerkingsovereenkomst: overeenkomst waarbij de verwerkingsverantwoordelijke (Tekom) en verwerker (opdrachtnemer) vastleggen dat de verwerker de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mag gebruiken, de verwerker garanties biedt dat hij/zij aan de wettelijke vereisten voldoet en dat Tekom verantwoordelijk en eigenaar blijft voor/van de gegevens.
 • Auteursrecht: is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

Artikel 1 Aanvang, duur en einde overeenkomst

 1. Deze overeenkomst wordt aangegaan per datum ondertekening door beide partijen voor onbepaalde tijd. De specifieke opdrachten worden in een specifieke opdrachtbevestiging weergegeven.
 2. Partijen kunnen de overeenkomst op elk moment opzeggen zonder dat een opzegtermijn in acht wordt genomen, doch niet als reeds een aanvang is gemaakt met een opdracht en deze nog niet is afgerond, tenzij deze opdracht niet of niet naar behoren wordt verricht. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 3. Indien opdrachtnemer wegens ziekte niet in staat is om de werkzaamheden uit te voeren, zal opdrachtnemer opdrachtgever onverwijld in kennis stellen. Opdrachtnemer zal zich zoveel mogelijk inspannen om eventuele vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden te voorkomen.

Artikel 2 Opdrachten / vertaalprojecten

Gedurende de looptijd van deze overeenkomst kan opdrachtgever een werkopdracht aanbieden aan opdrachtnemer voor het verrichten van de navolgende werkzaamheden: vertalen van documenten van de ene taal in de andere taal waarbij naast het vertalen – uitsluitend na onderling overleg – ook andere taaldiensten gevraagd kunnen worden, zoals, maar niet beperkt tot, het redigeren, bijwerken, reviseren en schrijven van teksten.

Artikel 3 Ontbreken gezagsverhouding tussen partijen

 1. De opdrachtnemer voert de opdracht uit in volledige onafhankelijkheid en bepaalt zelf onder welke omstandigheden en op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd.
 2. Opdrachtnemer is vrij in het indelen van zijn werkzaamheden binnen de context van de opdracht.
 3. Opdrachtgever kan de opdrachtnemer richtlijnen geven over de afstemming van de werkzaamheden in relatie tot andere werkzaamheden die hiermede in relatie staan, zonder in te grijpen in de wijze van uitvoering van de overeenkomst, aangezien de opdrachtnemer daarover bij uitsluiting beslist.
 4. De opdrachtnemer is volledig vrij in het aannemen van opdrachten van derden m.u.v. hetgeen opgenomen is onder artikel 9.
 5. De opdrachtnemer is slechts in overleg met opdrachtgever gerechtigd anderen in te schakelen bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden dan wel de werkzaamheden door anderen te laten uitvoeren ter vervanging van zijn eigen arbeid.
 6. De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik maken van eigen materieel.

Artikel 4 Betaling

 1. Opdrachtgever voldoet aan opdrachtnemer voor het verrichten van de diensten een vergoeding zoals gespecificeerd in de opdrachtbevestiging(en).
 2. Opdrachtnemer zal opdrachtgever voor de in rekening te brengen vergoeding gespecificeerde facturen zenden.
 3. De facturen dienen tijdig, doch uiterlijk 30 dagen na voltooiing van de werkzaamheden zoals omschreven in de opdrachtbevestiging, te worden ingediend, idealiter op maandelijkse basis. Facturen dienen te worden ingediend via het online portaal van de opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever zal de factuur na goedkeuring binnen 30 dagen na factuurdatum voldoen.

Artikel 5 ISO 17100 vereisten voor partijen

Opdrachtgever conformeert zich aan de ISO-norm voor vertaaldiensten, de ISO 17100 2015, en stelt daarom de volgende werkwijze als kwaliteitseis:

Opdrachtnemer moet de betekenis van de brontekst op een zodanige wijze in de doeltaal omzetten dat een tekst ontstaat die voldoet aan de regels van het taalsysteem van de doeltaal en die in overeenstemming is met de instructies die zijn ontvangen bij het verstrekken van de opdracht.

Opdrachtnemer zal in het kader van deze raamovereenkomst de diensten c.q. werkzaamheden voor opdrachtgever uitvoeren, die nader in een expliciete opdrachtbevestiging worden gespecificeerd. Via de opdrachtbevestiging zijn de volgende zaken verder uitgewerkt:

 1. omvang en aard van de uit te voeren taken
 2. wanneer de oplevering is;
 3. specifieke voorwaarden gesteld door de klant van opdrachtgever;
 4. prijs voor de opdracht.
 5. een uniek referentienummer voor het werk (ordernummer), te vermelden in alle correspondentie en voor facturering

In geval van tegenstrijdigheid tussen de opdrachtbevestiging en deze raamovereenkomst is de tekst van deze raamovereenkomst leidend, voor zover de tekst in de opdrachtbevestiging ertoe kan leiden dat toch sprake is van een (fictief) dienstverband. In de overige gevallen gaat de tekst van de opdrachtbevestiging voor.

Gedurende het vertaalproces wordt door de vertaler aandacht besteed aan het volgende:

 1. terminologie: overeenstemming met de terminologische eisen van een specifiek domein of een specifieke afnemer, of met andere ter beschikking gestelde terminologie, en een consequent gebruik van terminologie in de gehele vertaling;
 2. grammatica: zinsbouw, spelling, gebruik van leestekens, typografische regels en diakritische tekens;
 3. woordenschat: samenhang van woorden en uitdrukkingen
 4. stijl: conformiteit met eigen stijlhandboek of dat van afnemer, inclusief register en taalvarianten;
 5. ‘lokale’: taalkundige, culturele, technische en geografische conventies;
 6. opmaak (volgens instructies in het stijlhandboek van de afnemer of opdracht specifiek);
 7. doelgroep en doel van de vertaling;

De opdrachtgever van de opdracht maakt gebruik van industriestandaardsoftware om de consistentie en nauwkeurigheid van vertaalwerk te verbeteren, namelijk computerondersteunde vertaalsoftware. De opdrachtnemer maakt zoveel mogelijk gebruik van deze software. Indien de opdrachtgever een licentie voor de software memoQ verstrekt aan de opdrachtnemer, wordt verwacht dat de opdrachtnemer de laatste versie van de software heeft geïnstalleerd (versie 9 of hoger).

Indien opdrachtnemer na zijn schriftelijke acceptatie van de opdracht alsnog de opdracht niet of niet op de overeengekomen tijd levert, is opdrachtgever gerechtigd eventuele kosten hieruit ontstaan op

opdrachtnemer te verhalen, tot een maximum van de hoogte van de aan de opdrachtnemer aangeboden opdracht. Indien opdrachtnemer het werk niet naar behoren heeft uitgevoerd, hetgeen vastgesteld wordt aan de hand van in de branche gebruikelijke kwaliteitscontroles, is opdrachtgever gerechtigd eventuele kosten hieruit ontstaan op opdrachtnemer te verhalen, tot een maximum van de hoogte van de aan de opdrachtnemer aangeboden opdracht.

Artikel 6 Beveiliging persoonsgegevens conform de AVG en de verwerkingsovereenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van persoonsgegevens, die haar in het kader van deze overeenkomst ter beschikking zullen worden gesteld.
 2. Opdrachtgever en opdrachtnemer sluiten een verwerkingsovereenkomst zoals vereist is door de AVG, waarbij opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijke is en opdrachtnemer verwerker. Dat betekent dat de persoonsgegevens die in handen komen van opdrachtnemer in ‘bezit’ blijven van opdrachtgever en dat opdrachtgever bepaalt wat er moet gebeuren met deze gegevens. Deze verwerkingsovereenkomst wordt aan deze raamovereenkomst gehecht.
 3. Indien opdrachtnemer een datalek aan zijn/haar zijde constateert, denk bijvoorbeeld aan verlies computer/aantekeningen, doet hij / zij daarvan onmiddellijk melding aan opdrachtgever, doch niet later dan 12 uur na de ontdekking hiervan.

Artikel 7 Geheimhouding

Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben een afzonderlijke geheimhoudingsovereenkomst gesloten, welke aangehecht wordt aan deze raamovereenkomst. Indien opdrachtnemer derden inschakelt, na uitdrukkelijke toestemming opdrachtgever, voor de uitvoering van de opdrachten, verplicht opdrachtnemer zich om een gelijk(soortig) geheimhoudingsbeding met de hiervoor genoemde personen af te sluiten.

Artikel 8 Industriële en intellectuele eigendomsrechten

De auteursrechten en (industriële/intellectuele) eigendomsrechten die voortvloeien uit de opdracht en/of uitvindingen van de opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, verricht en gedaan tijdens het bestaan van deze overeenkomst, blijven in eigendom toebehoren aan opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle bescheiden die zijn verkregen van de opdrachtgever of diens klanten, zijn en blijven eigendom van de opdrachtgever. Het is de opdrachtnemer verboden de hiervoor bedoelde bescheiden zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever in zijn bezit te houden, te kopiëren of de bescheiden en/of kopieën daarvan aan derden te geven/ verstrekken/openbaren al dan niet tegen betaling. De opdrachtnemer draagt op verzoek van de opdrachtgever of bij het einde deze overeenkomst onverwijld alle bescheiden en kopieën als hiervoor bedoeld over aan de opdrachtgever, zo deze in zijn bezit zijn in het kader van de uitoefening van zijn opdrachten. Indien opdrachtnemer deze bepaling schendt, is hij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de geleden en te lijden schade van opdrachtgever.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is niet gehouden tot vergoeding van enige materiële of immateriële schade geleden door opdrachtnemer tijdens of als gevolg van de ten behoeve van opdrachtgever uitgevoerde opdracht, behoudens indien de voormelde schade is ontstaan ten gevolge van een opzettelijke of grove fout van opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever van iedere aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de werkzaamheden die voortvloeien uit deze overeenkomst.
 3. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor door opdrachtnemer (ten opzichte van diens eventuele werknemers) niet nageleefde (wettelijke) regel(s), zoals alle in deze overeenkomst genoemde verplichtingen van opdrachtnemer.

Artikel 10 Overige bepalingen

 1. De algemene voorwaarden van Tekom International zijn van toepassing op deze overeenkomst, welke vindbaar zijn op haar website: https://www.tekom.nl/tekom/03a0b-privacy-and-terms
 2. Algemene voorwaarden van de opdrachtnemer zijn niet van toepassing op deze overeenkomst en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Wijzigingen van deze overeenkomst kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen door partijen.
 4. In geval van nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling(en)/ onderwerp/ onderdeel  van deze overeenkomst dan wel bijlagen, blijven de overige bepalingen eveneens onverkort  van kracht. 
 5. Indien zich na ondertekening van de overeenkomst wijzigingen voordoen in wetgeving of regelgeving van dwingendrechtelijke aard en indien een en ander consequenties heeft voor de inhoud en/of uitvoering van de overeenkomst, zullen partijen andere afspraken met elkaar maken en daarbij zo dicht mogelijk bij de inhoud van de oorspronkelijke bedoelingen van partijen blijven. 
 6. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 7.  Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst, zullen worden beslecht door de rechtbank te Noord-Holland, locatie Haarlem, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels deze keuze in de weg zouden staan.

Aldus overeengekomen, in tweevoud ondertekend op .

 

 

Opdrachtnemer                                                                        Opdrachtgever 

                                                                                                  Tekom International

                                                                                                  Ingeborg Verduijn

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by Ingeborg Verduijn
Signed On: October 18, 2023


Signature Certificate
Document name: Raamovereenkomst
lock iconUnique Document ID: 96cf5c624b787e427324fd20d57e1267b49296b2
Timestamp Audit
August 6, 2021 11:00 am CESTRaamovereenkomst Uploaded by Ingeborg Verduijn - info@tekom.nl IP 204.168.249.75